Walne zebranie członków RKS BOCK

      b_300_171_16777215_00_images_2017_2017-10-18-Logo_2017-10-18-logo.jpgZarząd RKS BOCK uchwałą z dnia 12 stycznia 2018 roku zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Klubu na dzień 23 marca 2018 roku na godzinę 17:00. Miejsce obrad pomieszczenie stołówki w Gimnazjum/SP 6 w Rawiczu Sierakowie ul. Przyjemskiego 35. Przy braku quorum w pierwszym terminie ustala się drugi termin na godzinę 17:15. Miejsce obrad bez zmian.  
 

                                                                       

 

 

 

                                                                                                                     P  O  R  Z  Ą D  E  K

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO - WYBORCZEGO

RAWICKIEGO  KLUBU  SPORTOWEGO „BOCK”

          w dniu 23 marca 2018 r.

 

 

I. CZĘŚĆ PIERWSZA

  1. Otwarcie obrad         

- powitanie delegatów

- powitanie zaproszonych gości

  1. Wręczenie wyróżnień

 

II. CZĘŚĆ DRUGA

1.      Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania

2.      Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad

3.      Wybory Komisji

¾    Mandatowo – Wyborczej                  - 3 osoby

¾    Uchwał i Wniosków                          - 3 osoby

4.      Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej

5.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

6.      Sprawozdania

¾    z działalności Zarządu Klubu „BOCK” za okres 2014-2018 rok

¾    Komisji Rewizyjnej za okres 2014-2018 roku

7.      Dyskusja nad sprawozdaniami

8.      Udzielenie absolutorium zarządowi

9.      Wybory

¾    zgłaszanie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej RKS „BOCK”

10.  Wybory Komisji Skrutacyjnej – 3 osoby

11.  Głosowanie

12.  Przerwa – obrady komisji skrutacyjnej

13.  Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej RKS „BOCK”

14.  Przedstawienie kalendarza zamierzeń szkoleniowych i planu działania na rok 2018

15.  Wolne głosy i wnioski

16.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz głosowanie nad propozycjami uchwał i wniosków

17.  Zamknięcie obrad