10 lat działalności klubu BOCK

b_300_207_16777215_00_images_2016_16-10-21-10_lat_logo_10_lecie_1.jpgWbieżącym roku przypada dziesiąta rocznica powstania Rawickiego Klubu Sportowego „Bock”. Jest to okazja, aby przybliżyć mieszkańcom Rawicza, Powiatu Rawickiego i wszystkim zebranym osiągnięcia klubu, a także ukazać jego pozycję wśród organizacji sportowych naszego regionu. Mimo iż tradycje strzeleckie Rawicza i ziemi rawickiej mają długą, kilkusetletnią tradycję, sięgającą jeszcze czasów przedrozbiorowych, dopiero  ostatnie lata stworzyły podstawy do rozwoju różnorodnych form sportu strzeleckiego. Jesienią 2005 roku w Rawiczu spotkali się miłośnicy strzelectwa sportowego i myśliwskiego - Michał Domagalski, Dariusz Domaniecki, Ryszard Kapłon, Robert Kowalski, Antoni Kmieć, Andrzej Samol, którzy postanowili podjąć działania mające na celu założenie klubu strzelectwa sportowego na bazie istniejącej strzelnicy myśliwskiej w Rawiczu - Dębnie /leśniczówka/ .

30 stycznia 2006 r. w Rawiczu  zebrało się 18 osób, które postanowiły założyć stowarzyszenia kultury fizycznej pod nazwą Rawicki Klub Sportowy „Bock”. Uchwalono statut klubu oraz wybrano komitet założycielski w składzie: Ryszard Kapłon, Michał Domagalski i Antoni Kmieć. Zadaniem komitetu założycielskiego było przeprowadzenie czynności rejestracyjnych klubu w Starostwie Powiatowym w Rawiczu i zwołanie walnego zebrania w celu przeprowadzenia wyboru zarządu i komisji rewizyjnej. 6 lutego 2006 r. klub został wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej Powiatu Rawickiego pod numerem 12/2006. Następnie klub wpisano do rejestru Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa w Lesznie oraz został przyjęty w poczet członków Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i zarejestrowany pod numerem 6/2006.

W skład pierwszego Zarządu RKS „BOCK” weszli: 

Ryszard Kapłon             - Prezes
Antoni Kmieć                - V-ce Prezes
Robert Kowalski            - V-ce Prezes
Michał Domagalski        - Sekretarz
Anna Bystrzycka           - Skarbnik
Wojciech Piasny            - Członek
Mariusz Maćkowiak        - Członek

W skład Komisji Rewizyjnej weszli :

Dariusz Domaniecki      - Przewodniczący
Włodzimierz Piasny      - Członek
Maciej Kociołko           - Członek

         Dzięki środkom finansowym pochodzącym ze składek członkowskich oraz zaangażowaniu członków i pomocy sponsorów przeprowadzono modernizację strzelnicy śrutowej w Dębnie (leśniczówka) i dopuszczono ją do użytkowania jako strzelnicę sportowo – myśliwską.
         W połowie 2006 roku Zarząd klubu wspólnie z gminą Rawicz oraz miejscowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji podjął działania przywrócenia do stanu używalności obiektów i terenu strzelnicy na byłym poligonie wojskowym w Rawiczu – Sierakowie przy ul. Leśnej, mające na celu uruchomienia strzelnicy pneumatycznej i kulowej. Przygotowanie strzelnic miało na celu prowadzenie szkolenia, treningów i zawodów dla członków klubu oraz dla dzieci i młodzieży przez cały rok.
        W lutym 2007 r. Komisja Licencyjna PZSS wydała decyzję o przyznaniu Klubowi BOCK licencji klubowej na udział we współzawodnictwie sportowym w dziedzinie strzelań pneumatycznych, kulowych i śrutowych /dziś pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa. Natomiast od 2011 Klub nasz został przyjęty w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
        W międzyczasie przedstawiciel klubu „Bock” został członkiem Rady Sportu Gminy Rawicz gdzie zgodnie z regulaminem Rady, Klub mógł otrzymać dotację finansową na sport kwalifikowany dopiero w 2009 r. Od tej pory corocznie trafiała do klubu pomoc finansowa przeznaczoną na szkolenie dzieci i młodzieży, treningi, zawody strzeleckie oraz na zakup i modernizację urządzeń do prowadzenia strzelań.  Otrzymano również środki finansowe z budżetu Powiatu Rawickiego. Prawidłowe wyposażenie strzelnic stało się też możliwe dzięki środkom finansowym otrzymanym od Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa w Lesznie i Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, od sponsorów oraz dzięki wkładowi pracy członków zarządu, gospodarzy strzelnici członków klubu. Ponadto dzięki staraniom Ośrodka Sportu i Rekreacji, Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz członków klubu na strzelnicy pneumatycznej i  kulowej w Sierakowie przy ul. Leśnej wykonano bardzo dużo prac remontowych. Wykonano prace przy uruchomieniu osi przebiegu "dzika" i "zająca. Dokonano modernizacji maszyn i urządzeń na strzelnicy śrutowej w Rawiczu Dębnie – leśniczówka.

Szanowni państwo

       Celem statutowym  Klubu „Bock” jest krzewienie tradycji Polskich Sił Zbrojnych, działania na rzecz wychowania sportowego i patriotycznego młodzieży oraz wspieranie grup rekonstrukcyjnych propagujących tradycję polskiego oręża. Realizując zadania statutowe przeprowadzono naukę strzelania, szkolenia, treningi i zawody strzeleckie w strzelaniach z pistoletu, karabinu i strzelby dla młodzieży i seniorów. Członkowie klubu złożyli egzaminy i otrzymali  patenty strzeleckie, licencje zawodnicze, licencje sędziowskie i legitymacje prowadzących strzelanie. Ponadto wielu z członków klubu, po spełnieniu wymogów Ustawy o broni i amunicji, otrzymało pozwolenie na zakup i posiadanie własnej broni sportowej. 
Od sierpnia 2006 r. rozpoczęto szkolenie dzieci i młodzieży. Dużym osiągnięciem zawodników i trenerów był pierwszy wyjazd i udział w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) w 2008 Bydgoszczy. Od tego czasu do chwili obecnej nasi zawodnicy brali corocznie udział w zawodach zdobywając medale i ustanawiając Rekordy Polski. Młodzież i seniorzy brali udział w Międzynarodowych Zawodach Strzeleckich we Wrocławiu i Złotoryi,  Mistrzostwach Wojewódzkich WZSS,  LOK , w rundach i finale Pucharu Polski, Mistrzostwach Polski w wszystkich kategoriach wiekowych, Mistrzostwach Europy i Świata oraz innych zawodach krajowych i międzynarodowych.
       Łącznie w okresie 10-lecia zawodnicy Klubu  zdobyli 68 medali Mistrzostw Polski w tym 57 indywidualnych, 11 zespołowych oraz ustanowili i wyrównali 14 Rekordów Polski /szczegółowe wykazy zdobytych medali i rekordów w biuletynie w załączeniu/.
      Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w strzelaninach do rzutków, kolejno w latach 2011, 2012 i 2013 zawodnicy Klubu zdobyli tytuł Drużynowego Mistrza Polski w konkurencji Trap 125.
      Dobre wyniki uzyskiwane przez zawodników Klubu „Bock” w strzelaniach z pistoletu, karabinu i strzelby sprawiły, iż decyzją Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu młodzież /młodzicy i juniorzy młodsi/ powoływani są do Wielkopolskiej Kadry Wojewódzkiej a juniorzy i seniorzy do Kadry Narodowej PZSS.  We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży  MS i T  - Klub „Bock” w okresie swojej działalności zdobył łącznie 451 pkt, za które otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
      Klub wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Powiatową Organizacją Ligi Obrony Kraju w Rawiczu był organizatorem zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, zawodów strzeleckich, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zakładowych zawodów strzeleckich. Zgodnie z kalendarzem imprez na dany rok przeprowadzono klubowe, powiatowe, okręgowe i wojewódzkie zawody strzeleckie w strzelaniach z broni sportowej w których współorganizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gmina Rawicz, Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Powiatowa Organizacja LOK w Rawiczu, LOZS w Lesznie, WZSS w Poznaniu i inne Kluby Sportowe. Ponadto Klub współpracuje z Bractwami Kurkowymi w Rawiczu i Jutrosinie, kołami myśliwskimi, organizacjami społecznymi, samorządami miast i gmin oraz dyrekcjami szkół i zakładów pracy.    
      W chwili obecnej Klub posiada kadrę trenerską, z uprawnieniami instruktora sportu w tym dwóch trenerów strzelectwa sportowego PZSS. Ponadto 84 osoby  posiadają uprawnienia prowadzącego strzelanie oraz 34  sędziów strzelectwa sportowego oraz dwie osoby  sędziów -instruktorów strzelectwa myśliwskiego PZŁ.
      W okresie dziesięcioletniej działalności klubu prowadzono  zajęcia teoretyczne i praktyczne  nauki strzelania, treningi i zawody strzeleckie z użyciem wszystkich rodzajów broni palnej. Zawodnikom zapewniono warunki do uzyskiwania wysokiego poziomu we współzawodnictwie sportowym  na szczeblu wojewódzkim,  krajowym i międzynarodowym. Tym samym promowano Gminę Rawicz, Powiat Rawicki, Wielkopolskę oraz kraj.  
      Warto dodać, że członkowie Klubu „Bock” zamieszkują nie tylko na terenie Rawicza i Powiat Rawickiego, ale pochodzą z całej Wielkopolski, a nawet spoza niej. Obecnie klub liczy 285 członków, w tym 253 członków zwyczajnych i 30 członków młodych, 1 członka honorowego i 1 członka wspierającego.
      W tym miejscu chciałbym wszystkim bez wyróżnień bardzo serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę finansową, materialną i prosić o dalszą pomoc i współpracę dla dobra rozwoju strzelectwa sportowego i Klubu BOCK. Dziękuje za uwagę.
       Ze strzeleckim pozdrowieniem

Prezes Klubu BOCK
Ryszard Kapłon